• maria

Rådgivning - og vejledningspakke for avlere 2020-2021Rådgivning - og vejledningsspakken fra MyCo Seed A/S leveres af Rådgivningsfirmaet BJ Agro i i sæsonen 2020/2021.


Rådgivningen, som er under almindelig rådgivningsansvar, indeholder følgende møder:

1. Foredrag og avlermøde - Ultimo februar / Primo marts

2. Planlægningsfase - Primo/medio marts

3. Erfaringsgruppesamlinger i vækst

4. Evalueringsmøde - November

I tilfælde af at avleren i forvejen anvender rådgivning fra BJ Agro (egenbetaling) tilrettes rådgivningen efter avlerens behov.

1. Foredrag og avlermøde

BJ Agro bidrager med diverse foredrag samt deltagelse i et avlermøde en dag i uge 8/9.

BJ Agro afholder foredrag med fokus på nedennævnte punkter:


 • Håndtering af læggekartofler op til lægning med henblik på at optimere knoldsætningen og minimere rodfiltsvamp, sølvskurv mv.

 • Hygiejne, sædskifte, mv. med henblik på at holde Phoma og Fusarium under kontrol

 • En hverdag uden Monceren og Reglone – hvad kan vi så gøre?


Herudover deltager BJ Argo i gennemgang og diskussion om emnet ”Økonomi i læggekartoffelproduktionen”.

2. Planlægningsfasen

Avlere besøges individuelt for planlægning af den kommende sæson. Her laves dels en plan for sorts- fordeling, plantetal og lægning, gødskning, bejdsning og øvrig planteværn samt en generel HACCP vurdering af avlen – dvs. check af læggekartoffelmateriale (hvis det er tilgængelig), vurdering af valgte marker og en generel gennemgang af risiko/optimeringsfaktorer ved den planlagte avl.

Forudsætninger er bla.:


 • Tidsvarende jordprøver (min. Rt, Pt, Kt og Mgt)

 • Kvælstofindhold i jord (Nmin-analyse) – bør være et absolut krav hvis vi skal have en chance for at vurdere N-behov, hvilket nu er 10-dobbelt vigtigt, hvis ikke vi kan bruge Reglone længere.

 • Kontrol af læggeknolde udført på forhånd o dvs. sortering/vægt (mængder i div. størrelser i alle sorter/partier)

 • Spireprøve klar (2x50 knolde pr. parti udtages 3 uger før besøg. ½-delen dyppes i vand efterfølgende sættes til forspiring ved 15-16 grader – eks. i et værksted/frokostrum mv)

 • Overblik over jordens historik – dvs. jordbundskvalitet (herunder dræn, jordtyper mv.), forfrugter (generelt de foregående 2 år, samt viden om hvornår sidst kartofler på arealet) og angivelse af husdyr/organiske gødnings-typer (herunder slam) og -mængder de foregående 3 år.

3. Dyrkning – og vækstsæson

Avleren besøges 5 gange i deres erfaringsgruppe (3 grupper inddelt af MyCo) – evt. den ene gang som et fælles erfaringsmøde, hvis temaet tillader dette.

Besøgene begynder kort inden fremspiring og fortsætter til nedvisning. (evt. uge 22, 24, 26, 29 og 31).

Tema vil variere og løbende tilpasses efter behov, men nogle af hovedpunkterne vil være følgende:

 • Uge 22: Jordbund, fremspiring, sundhed, ukrudtsbekæmpelse mv.

 • Uge 24: Opfølgning på emner fra uge 22 – plus nye emner som knoldsætning, lus, gødning, evt. skimmel, vanding mv.

 • Uge 26: Opfølgning på emner fra uge 24 – særligt skimmel, lus/lugning, plantesundhed, gødning

 • Uge 29: Opfølgning på emner fra uge 26 – plus især planlægning af nedvisning

 • Uge 31: Opfølgning på nedvisning – planlægning optagning

Forslag – der afholdes et fælles erfaringsmøde hos den avler der tidligst er klar til høst, for at drøfte optagning, indlagring, behandling, hygiejne osv.


4. Evalueringsmøde

Avleren besøges individuelt i november, hvor sæson- og høstforløb evalueres, sammenholdt med vurdering af den aktuelle høstede kvalitet. Næste sæson forberedes i lyset af den forløbne sæson, med bla. drøftelse af div. strategier for gødskning, planteværn, mulige arealer, vurdering og behandling af mulig udsæd mv.

1 visning0 kommentarer

Myco Seed A/S • © copyrigth • mycoseed@myco.as